Olympus Premium Service
 

Olympus Premium Service คือบริการพิเศษสำหรับลูกค้าโอลิมปัสในประเทศไทย ที่ให้คุณมากกว่าการรับประกันสินค้า ด้วยสิทธิ์พิเศษมากมาย สำหรับสมาชิเท่านั้น เพียงคุณเป็นเจ้าของกล้อง OM-D E-M1 Mark II, E-M5 Mark II หรือเลนส์ M.Zuiko PRO ที่ยังไม่หมดประกัน ภายใต้เงื่อนไขที่บริษัทกำหนด ก็สามารถสมัครสมาชิกได้ เพียงดาวน์โหลดใบสมัครด้านล่าง และดำเนินการตามขั้นตอนที่กำหนดไว้  

 ขั้นตอนการสมัครสมาชิก  หรือ 

      1. กรอกใบสมัครและเซนต์ซื่อให้ครบถ้วนทั้ง 2 หน้า
      2. ดำเนินการชำระเงิน​​
           2.1  โดยโอนเงินค่าสมัครสมาชิกมาที่ :
                ธนาคาร :บัญชีออมทรัพย์ ธนาคารกรุงเทพ สาขาเอกมัย
                ชื่อบัญชี : บมจ. โอลิมปัส (ประเทศไทย)
                เลขที่บัญชี : 063-031-0613
      3. ส่งเอกสารหลักฐานทั้งหมด โดยแนบไฟล์เอกสารส่งมาทีอีเมล: imaging.oth@olympus-ap.com ซึ่งประกอบด้วยเอกสารดังนี้
           3.1 แบบฟอร์มใบสมัคร ที่กรอกรายละเอียดอย่างครบถ้วนพร้อมเซนต์ซื่อทั้งสองหน้า
           3.2 สำเนาบัตรรับประกันสินค้า
           3.3 สำเนาใบเสร็จรับเงินในการซื้อสินค้า
           3.4 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือหนังสือเดินทาง
           3.5 สำเนาเอกสารการโอนเงิน หรือ Pay in slip ค่าสมัคสมาชิก
      4. บริษัทจะใช้เวลาในการตรวจสอบเอกสาร และอนุมัติการเป็นสมาชิกประมาณ 15 วันทำการ
      5. ศูนย์บริการจะจัดส่งบัตรสมาชิกพร้อมใบเสร็จรับเงินให้ลูกค้าเพื่อเป็นการ ยืนยันการเป็นสมาชิก หลังจากอนุมัติ โดยจัดส่งไปที่ชื่อ-ที่อยู่ที่กรอกในเอกสารใบสมัคร

เงื่อนไขการสมัครสมาชิก หมายเหตุ: ลูกค้าต้องมีหลักฐานการซื้อสินค้า (ใบเสร็จรับเงิน หรือใบกำกับภาษี) และบัตรรับประกันสินค้าที่ออกโดย บริษัท โอลิมปัส (ประเทศไทย) จำกัด

เงื่อนไขการเป็นสมาชิก

      1. ผู้สมัครต้องเป็นเจ้าของผลิตภัณฑ์โอลิมปัสที่นำเข้าโดย บริษัท โอลิมปัส (ประเทศไทย) จากัด (ต่อไปนี้จะเรียกว่า "บริษัทฯ ") และจัดจำหน่ายโดยตัวแทนจำหน่ายที่ได้รับการแต่งตั้งอย่างถูกต้องจากบริษัทฯ เท่านั้น
      2. สมาชิกมีอายุ 1ปี นับจากวันที่ระยะเวลารับประกันเดิมสิ้นสุดลง
      3. ผู้สมัครต้องส่งเอกสารประกอบการสมัครได้แก่ สาเนาบัตรรับประกันสินค้า สาเนาบัตรประชาชน หรือ สาเนาหนังสือเดินทาง และ ใบเสร็จรับเงิน หรือ ใบกำกับภาษี
      4. การสมัครสมาชิกจะสมบูรณ์ต่อเมื่อได้รับการยืนยันจากบริษัทฯ การพิจารณาอนุมัติหรือปฏิเสธการสมัครสมาชิกถือเป็นดุลยพินิจเด็ดขาดของทางบริษัท ฯ โดยบริษัทฯ จะใช้เวลาพิจารณาและแจ้งให้ท่านทราบภายใน 15 วันทำการนับจากวันที่ได้รับเอกสารประกอบการสมัครครบถ้วน ในกรณีที่บริษัทฯปฏิเสธการสมัคร บริษัทฯ จะคืนเงินค่าสมัครให้กับผู้สมัครตามรายละเอียดดังต่อไปนี้
             - กรณีชาระผ่านบัตรเครดิตของธนาคารพาณิชย์ที่จดทะเบียนในประเทศไทย บริษัทฯ จะทำการคืนเงินกลับไปยังบัตรเครดิตที่ใช้ในการชำระเงิน โดยใช้ระยะเวลาประมาณ 15-20 วันทำการ นับจากวันที่บริษัทฯแจ้งให้ผู้สมัครทราบ โดยระยะเวลาดำเนินการดังกล่าวอาจขึ้นอยู่กับรอบการตัดบัตรเครดิตของธนาคารเจ้าของบัตร
             - กรณีชำระเงิน โดยการ โอนเงินเข้าบัญชีธนาคาร, Internet Banking หรือชำระเป็นเงินสด บริษัทฯจะทำการคืนเงินกลับไปยังบัญชีที่ผู้สมัครให้ข้อมูล โดยใช้ระยะเวลาประมาณ 15-45 วันทำการ นับจากวันที่บริษัทฯแจ้งให้ผู้สมัครทราบ และได้รับข้อมูลประกอบการคืนเงินจากผู้สมัครครบถ้วน
      5. สิทธิการเป็นสมาชิก OPS. เป็นสิทธิเฉพาะตัว และไม่สามารถโอนสิทธิให้บุคคลอื่นได้
      6. สิทธิประโยชน์สำหรับสมาชิกจำกัดเฉพาะสินค้าที่ลงทะเบียนในแบบฟอร์มสมัครสมาชิก OPS และ มีหมายเลขเครื่องตรงกับที่ระบุไว้เท่านั้น ซึ่งไม่รวมถึงเลนส์ที่ขายเป็นชุดพร้อมตัวกล้อง
      7. กรณีสมาชิกปฏิบัติผิดเงื่อนไขใดๆ หรือเกิดความเสียหายกับอุปกรณ์สำรองให้ยืมระหว่างรอซ่อม บริษัทฯ มีดุลยพินิจโดยเด็ดขาดในการยกเลิกสิทธิการเป็นสมาชิกและอาจเรียกให้สมาชิกชดใช้ค่าเสียหาย ทั้งนี้ การยกเลิกการเป็นสมาชิกจะมีผลเป็นการยกเลิกสิทธิพิเศษต่างๆ ที่สมาชิกมีอยู่ทั้งหมด และบริษัทฯ ไม่จำเป็นต้องคืนค่าสมัครหรือจ่ายค่าทดแทนใดๆ
      8. สมาชิกสามารถต่ออายุสมาชิกได้อีก 2 ครั้ง โดยต้องกระทำภายใน 3 เดือนก่อนวันที่อายุสมาชิกเดิมสิ้นสุดลง กรุณาติดต่อศูนย์บริการลูกค้า โทร 02-787-8200 เพื่อการต่ออายุสมาชิก
      9. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข และสิทธิประประโยชน์ต่างๆ โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า


รายละเอียดสิทธิประโยชน์สำหรับสินค้าที่ลงทะเบียน OPS
 1. ได้รับการประกันสินค้าเพิ่มอีก 1 ปีนับจากวันที่ระยะเวลารับประกันเดิมสิ้นสุดลง โดยเงื่อนไขการรับประกันสินค้าเป็นไปตามเงื่อนไขการรับประกันสินค้า ของบริษัท
 2. รับบริการทำความสะอาดสินค้า จานวน 1 ครั้งโดยไม่มีค่าใช้จ่าย
 3. รับบริการตรวจสอบประสิทธิภาพการทำงานของสินค้า จำนวน 1 ครั้งโดยไม่มีค่าใช้จ่าย
 4. รับบริการอัปเดตเฟิร์มแวร์ โดยไม่มีค่าใช้จ่าย และไม่จำกัดจำนวนครั้ง
 5. รับบริการซ่อมสินค้าด่วน
 6. มีอุปกรณ์สำรองให้ยืมระหว่างรอซ่อม เฉพาะในกรณีที่การซ่อมใช้ระยะเวลามากกว่า 3 วัน (สมาชิกไม่สามารถเลือกอุปกรณ์สำรองได้โดยขึ้นอยู่กับอุปกรณ์ที่พร้อมในขณะนั้น และเป็นไปตามดุลยพินิจของบริษัทฯ)
 7.  รับส่วนลด 15% สาหรับค่าซ่อม โดยไม่จำกัดจำนวนครั้ง
 8. รับส่วนลด 15% จากราคาขายปกติ ในเดือนเกิดของสมาชิก จำนวน 1 ครั้ง สำหรับสินค้าทุกชนิดที่จำหน่าย ณ ศูนย์บริการโอลิมปัส อาคารสรชัย (สามารถซื้อได้ 1 ชิ้น ต่อรุ่นสินค้า)
 9. รับส่วนลด 15% จากราคาขายปกติ เมื่อซื้ออุปกรณ์เสริม (ไม่รวมกล้อง, เลนส์ และเคสสำหรับการใช้งานใต้น้า) ไม่จำกัดจำนวนครั้ง สำหรับสินค้าที่จำหน่าย ณ ศูนย์บริการโอลิมปัส อาคารสรชัย
*บริษัท โอลิมปัส (ประเทศไทย) จำกัด ขอสงวนสิทธิในการแก้ไขเปลี่ยนแปลง เงื่อนไขต่างๆและสิทธิประโยชน์โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 
เงื่อนไขและขั้นตอนการส่งข้อมูลของโปรโมชั่น M.Zuiko Pro รับฟรี OPS Membership
 1. ลูกค้าต้องซื้อ M.Zuiko Proในราคาเต็มเท่านั้น ยกเว้น M.Zuiko Digital ED 12-40mm F2.8 PRO ที่มีโปรโมชั่นราคาพิเศษ 31,990 บาท สามารถรับฟรี OPS Membership ได้เช่นกัน
 2. ลูกค้าต้องกรอกแบบฟอร์มโดยรายละเอียด ครบถ้วน และตัวบรรจง พร้อมทั้งลงชื่อทั้งสองหน้าให้เรียบร้อย จากนั้นให้สแกนแบบฟอร์มส่งมาที่ imaging.oth@olympus-ap.com ระบุหัวรื่อง "โปรโมชั่น M.Zuiko Pro" โดยต้องแนบหลักฐานดังต่อไปนี้มาด้วย
  1. สำเนาแบบฟอร์มOPS Membership ทั้งด้านหน้าและด้านหลัง
  2. สำเนาบัตรรับประกันสินค้าที่เป็นภาษาไทย
  3. สำเนาใบเสร็จรับเงิน/ ใบกำกับภาษี
  4. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือหนังสือเดินทาง พร้อมทั้งรับรองสำเนาถูกต้อง
 3. ที่อยู่และเบอร์ติดต่อที่กรอกในแบบฟอร์มนั้น ต้องเป็นที่อยู่ปัจจุบัน และเบอร์โทรที่สามารถติดต่อได้ เพราะทางบริษัทฯ ต้องทำการส่งบัตรสมาชิกกลับไปยังลูกค้า
 4.  แบบฟอร์มตัวจริงที่ลูกค้ากรอกนั้นให้ลูกค้าเก็บไว้ ไม่จำเป็นต้องส่งคืนมาที่บริษัทฯ
 5.  บริษัทจะใช้เวลาในการตรวจสอบเอกสาร และอนุมัติการเป็นสมาชิกประมาณ 15 วันทำการ การสมัครสมาชิกจะสมบูรณ์ต่อเมื่อได้รับการยืนยันจากบริษัทฯ โดยจะทำการยืนยันกลับผ่านทางอีเมลที่ลูกค้าระบุไว้ในแบบฟอร์ม
 6. กรณีลูกค้ายกเลิกการซื้อ โดยการนำสินค้ามาคืนและได้รับเงินคืนจากร้านค้า จะเท่ากับว่าลูกค้าไม่ได้ซื้อสินค้าตัวดังกล่าว ฉะนั้นจึงทำให้สิทธิประโยชน์ของOPSนั้นถือเป็นโมฆะ กรณีสินค้ามีปัญหาและเปลี่ยนสินค้าตัวใหม่ภาย 7 วัน รบกวนทางส่งสำเนาบัตรรับประกันสินค้าที่เป็นภาษาไทยของตัวเก่าและตัวใหม่ ให้ทาง imaging.oth@olympus-ap.com โดยระบุหัวรื่อง "โปรโมชั่น M.Zuiko Pro (แจ้งเปลี่ยนหมายเลขเครื่อง)"

แชร์

พบกับเราได้ที่

 • Facebook
 • Youtube

Olympus Facebook