OPC2018
OPC2018


ขอเชิญเข้าร่วมประกวดถ่ายภาพ Olympus Photo Contest 2018


หัวข้อการประกวด


Cityscape              See photo                            

รายละเอียดของรางวัล

 • รางวัลที่ 1
  ธีม Cityscape
       เลนส์ M.Zuiko Digital ED 12mm F2.0 มูลค่า 29,990 บาท จำนวน 1 รางวัล
  ธีม Beauty of light
       เลนส์ M.Zuiko Digital 17mm F1.8 มูลค่า 19,990 บาท จำนวน 1 รางวัล
  ธีม Animal
       เลนส์ M.Zuiko Digital 45mm F1.8 มูลค่า 12,990 บาท จำนวน 1 รางวัล
 • รางวัลที่ 2
  Olympus photo trip ภายในประเทศ 3 ครั้ง ธีมละ1 รางวัล รวมทั้งหมด 3 รางวัล

  และ Fisheye Body Cap Lens (BCL-0980) มูลค่า 4,290 บาท ธีมละ1 รางวัล รวมทั้งหมด 3 รางวัล

 • รางวัลที่ 3
  Olympus E-Voucher มูลค่า 5,000 บาท สำหรับซื้อสินค้าในร้านค้าออนไลน์โอลิมปัส ธีมละ1 รางวัล รวมทั้งหมด 3 รางวัล

  หมายเหตุ
  -ผู้ที่ได้รับรางวัลจะต้องเป็นผู้ชำระภาษี ณ ที่จ่าย 5%
  -ของรางวัลไม่สามารถเปลี่ยนมือหรือโอนสิทธิให้ผู้อื่นได้ และไม่สามารเปลี่ยนเป็นเงินสดได้
  -สำหรับรางวัลที่ 1 ในแต่ละธีม หากผู้ชนะมีผลิตภัณฑ์รุ่นเดียวกับของรางวัลอยู่แล้ว สามารถเปลี่ยนเป็นผลิตภัณฑ์ รุ่นอื่นได้ ที่มีมูลค่าเท่ากันกับของรางวัลหรือถูกกว่า ทั้งนี้การเปลี่ยนแปลงของรางวัลในกรณีนี้เป็นดุลพินิจของ Olympus
  -บริษัทฯ ของสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงของรางวัล กติกาหรือเงื่อนในการประกวดโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 

   

กำหนดการ

ระยะเวลาในการส่งภาพประกวด
วันอังคารที่ 10 เมษายน 2561 เวลา 9:00 น. ถึง วันอาทิตย์ที่ 10 มิถุนายน 2561 เวลา 23:59 น.


การประกาศผู้ชนะ
ประกาศผู้ชนะในวันอังคารที่ 10 กรกฎาคม 2561
จะมีการประกาศผู้ชนะที่เว็บไซต์นี้ตามวันเวลาด้านบน และประกาศตามช่องทางอื่นๆของบริษัท เช่น Facebook โอลิมปัสจะติดต่อผู้ชนะผ่านทาง อีเมลหรือเบอร์โทรศัพท์ที่ลงทะเบียนไว้
*ผู้เข้าร่วมการประกวดต้องใส่ข้อมูลที่อยู่ อีเมล และเบอร์โทรศัพท์จริงที่สามารถติดต่อได้ ในการสมัคร
*หากผู้ชนะไม่มีการตอบกลับ ภายในสองสัปดาห์นับจากที่บริษัทติดต่อไป หรือไม่สามารถติดต่อผู้ชนะได้ บริษัทถือว่าผู้ชนะคนนั้นสละสิทธิ์และจะดำเนินการยกเลิกของรางวัล
*วันเวลาอาจเปลี่ยนแปลงไปขึ้นอยู่กับขันตอนการตัดสิน
การมอบรางวัล
การมอบรางวัลจะมีขึ้นหลังจากประกาศผลผู้ชนะไปแล้วไม่น้อยกว่า สองสัปดาห์ หรือหลังจากที่สามารถติดต่อผู้ชนะได้ครบทั้งหมดเเล้ว ซึ่ง บริษัทจะเเจ้งให้ผู้ชนะทราบเกี่ยวกับวันเเละเวลาอีกครั้ง

การส่งภาพเข้าประกวด
การส่งภาพเข้าประกวดผ่านทางออนไลน์เท่านั้น โดยเลือกหัวข้อหรือธีมด้านบน
*จำเป็นต้องสมัครสมาชิกหรือ Login ในการส่งภาพเข้าประกวด

จำนวนภาพที่สามารถส่งประกวด
สามารถส่งภาพได้สูงสุดไม่เกิน 3 ภาพต่อหนึ่งหัวข้อหรือประเภทของการประกวด
ภาพที่ส่งต้องเป็นไฟล์ Jpeg ขนาดไม่เกิน 15 MB

เกี่ยวกับคะแนน Olympusphere
การให้คะแนนเป็นไปตามเงื่อนไขของ Olympusphere คลิกเพื่ออ่านเกี่ยวกับคะแนน Olympusphere
*เป็นคะแนนสะสม Olympusphere ซึ่งไม่เกี่ยวข้องกับผลการตัดสิน

สิทธิ์ในการส่งภาพประกวด
ทุกคนที่ลงทะเบียนสามารถเข้าร่วมได้
ไปที่ เข้าร่วมการประกวด หรือ My Page เพื่อลงทะเบียน


 
เงื่อนไขการประกวด

ลิขสิทธิ์
ภาพถ่ายที่ส่งเข้าประกวดถือเป็นลิขสิทธิ์ของผู้เข้าประกวดตามกฎหมาย โดยผู้เข้าประกวดตกลงอนุญาต ให้ Olympus มีสิทธิ์ในการใช้ หรือแสดงภาพถ่ายที่ส่งเข้าประกวดบางส่วนหรือทั้งหมดในสื่อและกิจกรรม ต่างๆ ทั่วโลก เช่น เว็บไซต์ แค็ตตาล็อก โปสเตอร์ นิตยสาร บทความ หนังสือ งานนิทรรศการ แกลอรี่ภาพถ่าย และการส่งเสริมการขายอื่น ๆ เป็นต้น ทั้งนี้ Olympus มีสิทธิในการ ใช้ หรือแสดงภาพถ่ายดังกล่าวนับแต่เวลาที่ได้มีการส่งภาพเข้าประกวด และต่อไปอีกเป็นเวลาสามปีนับแต่วันที่การประกวดสิ้งสุดลง โดย Olympus จะให้เครดิตหรือระบุชื่อเจ้าของภาพทุกครั้งหากมีการนำภาพถ่ายไปใช้งาน

การจัดการข้อมูลส่วนบุคคล
ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้เข้าประกวดจะได้รับการจัดการอย่างเหมาะสมตามนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ซึ่งประกาศไว้ในเว็บไซต์ Olympus http://www.olympusimaging-th.com/privacy.html โดยการส่งภาพถ่ายเข้าประกวดจะถือว่าสมาชิกยินยอมตามข้อตกลงและเงื่อนไขที่ประกาศไว้

 
กติกาในการประกวด
 1. ภาพถ่ายที่ส่งประกวดต้องเป็นภาพที่ไม่เคยปรากฏต่อสาธารณะ (ภาพถ่ายที่อยู่ในสต็อกภาพ ถือว่า เป็นภาพที่เคยปรากฏต่อสาธารณะ) ไม่เคยได้รับรางวัล ไม่เคยส่งเข้าร่วมประกวด หรืออยู่ระหว่างการ ส่งเข้าประกวดในงานอื่นๆ ทั้งนี้ภาพถ่ายที่ผู้เข้าประกวดเคยโพสต์ลงในเว็บไซต์ บล็อก หรือสื่อสังคม ของตนเองโดยไม่มีวัตถุประสงค์ในเชิงพาณิชย์ หรือภาพถ่ายที่เคยส่งไปยังเว็บไซต์ชุมชนของโอลิมปัส (Olympusphere) เป็นภาพถ่ายที่มีสิทธิส่งเข้าประกวด
 2. ภาพถ่ายต้องเป็นภาพต้นฉบับที่ถ่ายโดยผู้เข้าประกวดเท่านั้น และผู้เข้าประกวดจะต้องมีลิขสิทธิ์ในภาพถ่ายโดยสมบูรณ์ ข้อพิพาทหรือข้อโต้แย้งใดๆ เกี่ยวกับภาพถ่ายอันมีผลกระทบต่อสิทธิในภาพถ่ายของผู้เข้าประกวด จะต้องได้รับการแก้ไขโดยผู้เข้าประกวด และ Olympus จะไม่รับรับผิดชอบต่อความเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้น ทั้งนี้หาก Olympus พบว่าภาพถ่ายเป็นภาพที่มีการละเมิดลิขสิทธิ์ หรือ ผู้ประกวดไม่สิทธิโดยสมบูรณ์ในภาพถ่าย ภาพถ่ายนั้นจะถูกตัดสิทธิทันที และหาก Olympus พบว่า มีการละเมิดลิขสิทธิ์ หรือผู้เข้าประกวดไม่มีสิทธิในภาพถ่ายหลังจากมีการประกาศผลผู้ชนะ ผลการประกวดจะถูกเพิกถอน และผู้เข้าประกวดจะเสียสิทธิในการรับรางวัล
 3. หากภาพถ่ายที่ส่งเข้าประกวดปรากฎภาพวัตถุหรือบุคคลอื่นใด ผู้เข้าประกวดต้องรับรองว่าได้รับ ความยินยอมจากเจ้าของวัตถุและบุคคลที่ปรากฎอยู่ในภาพ หรือผู้เข้าประกวดมีสิทธิอื่นใดโดยชอบ ด้วยกฎหมายในการถ่ายภาพนั้น
 4. ภาพถ่ายที่ส่งเข้าประกวดต้องเป็นภาพที่ถ่ายจากกล้องยี่ห้อ Olympus เท่านั้น 
 5. การปรับแต่งภาพถ่าย สามารถทำได้ตามความเหมาะสม เช่นการปรับแสง สามารถใช้ฟังก์ชัน Art Filter หรือ Live Composite ได้ ทั้งนี้

  การปรับแต่งภาพต้องไม่ทำให้เรื่องราว เนื้อหา หรือวัตถุหลักในภาพเปลี่ยนแปลงไป และห้ามการตัดต่อภาพในทุกรูปแบบ

 6. ในกรณีที่ผู้เยาว์ (อายุต่ำกว่า 18 ปี) เป็นผู้ส่งภาพเข้าประกวด ผู้เยาว์จะต้องได้รับความยินยอมจาก ผู้ปกครองก่อนส่งภาพถ่ายเข้าประกวด
 7. บุคคลทั่วไปรวมทั้งช่างภาพอาชีพสามารถส่งภาพถ่ายเข้าร่วมประกวดได้ สำหรับพลเมืองที่พักอาศัย อยู่นอกประเทศไทย เด็กที่มีอายุต่ำกว่า 7 ปี พนักงานของ Olympus และบริษัทในเครือไม่มีสิทธิเข้าร่วมการประกวด
 8. ผู้เข้าร่วมการประกวดจำเป็นต้องสมัครสมาชิก และส่งภาพเข้าประกวดผ่านเว็ปไซต์ Olympusphere.com/tha ในหัวข้อ OPC 2018 (Oympus Photo Contest 2018)
 9. สามารถส่งภาพถ่ายได้สูงสุดไม่เกิน 3 ภาพ ต่อหนึ่งประเภทของการประกวด (รวมไม่เกิน 9 ภาพสำหรับการประกวด OPC2018 ซึ่งมีการประกวด 3 ประเภท)
 10. Olympus มีสิทธิในการพิจารณาปฏิเสธภาพถ่าย หรือไม่เผยแพร่ภาพถ่ายที่ส่งประกวด หรือ ความคิดเห็นใดๆ ที่ Olympus เห็นว่าไม่เหมาะสมสำหรับการประกวด เช่น เป็นการใส่ร้าย หมิ่นประมาท ลามก อนาจาร หยาบคาย ก้าวร้าว ดูหมิ่นศาสนา ขัดต่อกฎหมาย ละเมิดลิขสิทธิ์หรือสิทธิอื่นๆ ของ บุคคลใด ทั้งนี้หากภาพถ่ายที่ได้รับรางวัลได้รับการพิจารณาในภายหลังว่ามีความไม่เหมาะสม Olympus มีสิทธิโดยเด็ดขาดในการพิจารณายกเลิกรางวัล
 11. ภาพถ่ายที่ส่งเข้าประกวดจะปรากฏบนเว็บไซต์ http://olympusphere.com/tha ตั้งแต่ที่มีการเริ่มต้นประกวดและหลังจากการประกวดเสร็จสิ้น และอาจปรากฏในสื่อต่างๆ สำหรับส่งเสริมการขายของ Olympus (โปรดดูหัวข้อลิขสิทธิ์ภาพถ่ายที่เข้าประกวด) Olympus ขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขภาพถ่าย ตามความจำเป็นเพื่อวัตถุประสงค์ในการส่งเสริมการขาย
 12. ภาพที่ชนะการประกวด ผู้เข้าประกวดที่ได้รับรางวัลจะต้องส่งมอบไฟล์ภาพถ่าย หรือข้อมูลที่มีความละเอียดสูง ไม่มีลายน้ำ หรือเครดิต ให้แก่ Olympus โดย Olympus มีสิทธิในการเปลี่ยนแปลงแก้ไขหรือตกแต่งและคัดเลือก ภาพถ่ายเพื่อออกแสดงในนิทรรศการหรือสื่อต่างๆ ที่ Olympus เห็นว่ามีความเหมาะสม
 13. ข้อกำหนดในการใช้งาน และเงื่อนไขอื่นๆ ให้เป็นไปตามข้อกำหนดในการใช้งานของ Olympusphere คลิกเพื่ออ่านข้อกำหนดในการใช้งาน Olympusphere
 14. การที่ผู้เข้าประกวดตกลงส่งภาพเข้าประกวดผ่านเว็ปไซต์ http://olympusphere.com/tha ถือว่า ผู้เข้าประกวดยอมรับกติกาและเงื่อนไขการประกวดที่กำหนดไว้นี้ทั้งหมดแล้ว
 
OPC2017


ข้อมูลการติดต่อกองการประกวด

กองการประกวด โอลิมปัส (ประเทศไทย)
E-Mail : imaging.oth@olympus-ap.com
Call Center : 02-787-8200
*การตอบกลับอาจใช้เวลาสองถึงสามวันทำการ
*สำหรับข้อสงสัยหรือคำถาม ที่ส่งในช่วงท้ายหรือใกล้หมดเขตการส่งภาพ อาจได้รับคำตอบไม่ทันเวลา
*กรุณาเผื่อระยะเวลาในการตอบกลับ

แชร์

พบกับเราได้ที่

 • Facebook
 • Youtube

Olympus Facebook