เงื่อนไขการใช้ข้อมูล

หน้าเว็บนี้อธิบายถึงข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้เว็บไซต์ของ บริษัท โอลิมปัส (ประเทศไทย) จำกัด (ต่อไปนี้จะเรียกว่า "โอลิมปัส") ที่ปรากฎอยู่ในตำแหน่งที่อยู่ของเว็บ www.olympus.co.th, olympusimging-th.com, olympusphere.com และโดเมนย่อยของเว็บเหล่านี้ ("เว็บไซต์") หากท่านใช้เว็บไซต์นี้ถือว่าท่านยอมรับตามข้อตกลงและเงื่อนไขเหล่านี้ โปรดทราบว่าข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้เหล่านี้ โอลิมปัสอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมโดยไม่จำต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และถือว่าท่านยอมรับการเปลี่ยนแปลงเพื่อเข้าใช้เว็บไซต์นี้ โปรดทราบว่าข้อตกลงและเงื่อนไขนี้ไม่มีผลต่อเว็บไซต์อื่นๆ ที่ดำเนินการโดยโอลิมปัสหรือบริษัทในเครือของโอลิมปัส สำหรับข้อตกลงและเงื่อนไขในการใช้เว็บไซต์อื่นๆ เหล่านั้น โปรดติดต่อหน่วยงานที่ดูแลเว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง ข้อมูลส่วนบุคคลจะได้รับการจัดการอย่างไรในเว็บไซต์ โปรดดูได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัวของข้อมูล

 1. ข้อมูลบนเว็บไซต์
 2. ลิขสิทธิ์
 3. เครื่องหมายการค้า
 4. เชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์
 5. เชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์ของบริษัทอื่น
 6. ข้อจำกัดความรับผิด
 7. ข้อมูลหรือความคิดเห็น
 8. ขอบเขตการใช้
 9. กฎหมายที่ใช้บังคับและเขตอำนาจศาล
 10. คำถามหรือความคิดเห็นเกี่ยวกับหน้าเว็บนี้

1. ข้อมูลบนเว็บไซต์

โปรดทราบว่าโอลิมปัสไม่รับรองต่อความถูกต้อง ความทันต่อเหตุการณ์ ประโยชน์การใช้สอย หรือคุณสมบัติอื่นใดของข้อมูลที่มีอยู่บนเว็บไซต์ นอกจากนี้โอลิมปัสอาจเพิ่ม ปรับเปลี่ยน แก้ไขหรือลบทิ้งซึ่งข้อมูลที่มีอยู่บนเว็บไซต์ หรือระงับ การให้บริการสาธารณะใดๆ หรือสิ่งที่คล้ายกันตามดุลยพินิจของโอลิมปัส โดยไม่จำต้องชี้แจงเหตุผล หรือบอกกล่าวให้ทราบล่วงหน้า ทั้งนี้โอลิมปัสไม่จำต้องรับผิดต่อความเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้น อันเป็นผลมาจากการกระทำดังกล่าว

2. ลิขสิทธิ์

เว้นแต่กรณีที่มีการระบุไว้เป็นอย่างอื่น โอลิมปัส หรือบริษัทในเครือของโอลิมปัสเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ในเนื้อหาที่ปรากฎอยู่บนเว็บไซต์ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะ รูปภาพ วิดีโอ เสียง โปรแกรม และทรัพย์สินทางปัญญาอื่นๆ โดยได้รับความคุ้มครองตามสนธิสัญญา และกฎหมายของแต่ละประเทศ
ท่านสามารถอ่านหรือพิมพ์เนื้อหาเพื่อการใช้งานส่วนบุคคลที่ไม่ใช่ในเชิงพาณิชย์ได้ การใช้หรือการกระทำอื่นใด (ซึ่งรวมถึงการคัดลอก การเปลี่ยนแปลง การแยกส่วน การเปิดเผยข้อมูลสู่สาธารณะ การถ่ายโอน การยืม/การเช่า ใบอนุญาต หรือการใช้ในเชิงพาณิชย์ใดๆ) ที่ไม่ได้รับการยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากโอลิมปัสย่อมต้องห้ามกระทำโดยเด็ดขาด เว้นแต่จะมีระบุไว้เป็นอย่างอื่นโดยชัดแจ้ง

3. เครื่องหมายการค้า

เครื่องหมายการค้า, สัญลักษณ์การค้า, ชื่อของผลิตภัณฑ์โอลิมปัส , เครื่องหมายการบริการ, และสิ่งคล้ายกัน ที่ปรากฎบนเว็บไซต์ ถือเป็นทรัพย์สินของโอลิมปัสหรือบริษัทในเครือ ในกรณีที่บุคคลใดต้องการนำเครื่องหมายต่างๆ ของ โอลิมปัสไปใช้งาน จะต้องได้รับความยินยอมจากโอลิมปัส เป็นลายลักษณ์อักษรทุกครั้ง

4. การเชื่อมโยงเว็บไซต์

เว็บไซต์ที่บุคคลที่สามเป็นเจ้าของและทำการการเชื่อมโยงกับเว็บไซต์โอลิมปัสถือว่าเป็นการดำเนินงานภายใต้ความรับผิดชอบของเจ้าของเว็บไซต์นั้นเอง โอลิมปัสไม่รับผิดชอบต่อเนื้อหาใดๆ ที่ปรากฎอยู่ในเว็บไซต์ของบุคคลที่สาม และไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้นจากการใช้งานของเว็บไซต์ดังกล่าว การที่เว็บไซต์ของบุคคลที่สามได้ทำการเชื่อมโยงกับเว็บไซต์ของโอลิมปัส ไม่อาจตีความหมายได้ว่าโอลิมปัสรับรู้ รับรองผลิตภัณฑ์หรือบริการ หรือมีความสัมพันธ์ใดๆ กับเว็บไซต์ของบุคคลที่สาม

5. การเชื่อมโยงกับเว็บไซต์ของบริษัทอื่น

เว็บไซต์ซึ่งไม่ได้เป็นของโอลิมปัสที่ได้เชื่อมโยงกับเว็บไซต์ของโอลิมปัส เป็นการจัดการและดำเนินการภายใต้ความรับผิดชอบขององค์กรหรือบุคคลของเว็บไซต์นั้นๆ และไม่ได้อยู่ภายใต้การควบคุมของโอลิมปัส โอลิมปัสไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายใดๆ ที่ท่านอาจได้รับ โปรดใช้งานเว็บไซต์ใดๆ ที่เชื่อมโยงไปจากเว็บไซต์โอลิมปัสด้วยความระมัดระวัง และอยู่ภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไขของเว็บไซต์นั้นๆ โอลิมปัสดำเนินการเชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์ต่างๆ เหล่านี้ให้เพื่อความสะดวกในการใช้งานของท่านเท่านั้น และการเชื่อมโยงดังกล่าวไม่ได้เป็นการแนะนำ หรือรับรอง การใช้งาน ผลิตภัณฑ์ หรือบริการใดๆ ที่อยู่ในเว็บไซต์นั้น นอกจากนี้การเชื่อมโยงดังกล่าว ไม่อาจตีความได้ว่าโอลิมปัสรับรู้ รับรองรับรองผลิตภัณฑ์ หรือบริการ หรือมีความสัมพันธ์ใดๆ กับองค์กร/บุคลากรที่บริหารหรือปฏิบัติการเว็บไซต์เหล่านั้น

6. ข้อจำกัดความรับผิด

โอลิมปัสไม่จำต้องรับผิดชอบต่อความสูญเสีย หรือความเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้นจากการที่ท่านเข้าถึงข้อมูลในเว็บไซต์ เว้นแต่จะเป็นความรับผิดโดยเคร่งครัดที่กฎหมายกำหนดไว้

7. ข้อมูลหรือความคิดเห็น

โอลิมปัสไม่จำต้องยอมรับ หรือพิจารณาความคิดเห็นเกี่ยวกับเทคโนโลยี ผลิตภัณฑ์ การออกแบบ ธุรกิจ หรือข้อมูลใดๆ (ต่อไปนี้จะเรียกว่า "ความคิดเห็น") ที่โอลิมปัสไม่ได้ร้องขอ ซึ่งมีการนำเสนอหรือส่งมายังเว็บไซต์โอลิมปัส หรือทางใด เมื่อท่านได้นำเสนอหรือส่งความคิดเห็นที่มายังเว็บไซต์นี้ หรือทางอื่นใด ท่านย่อมตระหนักดีว่าการกระทำดังกล่าวเป็นการตกลงสละสิทธิทั้งปวงในความเห็นของท่าน และความคิดเห็นของท่านจะเป็นข้อมูลสาธารณะที่บุคคลทั่วไปรวมทั้งโอลิมปัสสามารถเข้าถึงและนำไปใช้ได้ โดยไม่จำต้องเก็บไว้เป็นความลับ และโอลิมปัสไม่จำต้องตอบกลับความคิดเห็นของท่าน ทั้งนี้โอลิมปัสไม่มีหน้าที่ในการตรวจสอบหรือคัดกรองความคิดเห็นใดๆ และไม่ต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการแสดงความคิดเห็นของท่าน

8. ขอบเขตการใช้

เว็บไซต์บรรจุด้วยข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ซึ่งอาจจะมีหรือไม่มีในประเทศหนึ่งประเทศใดเป็นการเฉพาะ และถ้าหากมี ผลิตภัณฑ์นั้นอาจได้รับการยอมรับ หรือกำจัดออกจากตลาดโดยผู้กำกับดูแลภาครัฐ เนื่องด้วยการแสดงออกและข้อจำกัดที่แตกต่างกันของนานาประเทศ แต่ละประเทศมีกฎหมายเฉพาะ ไม่มีข้อมูลใดในที่นี้ที่จะตีความได้ว่าเป็นการชักชวนหรือส่งเสริมการขายผลิตภัณฑ์ใดๆ หรือเพื่อบ่งชี้ถึงผลิตภัณฑ์ใดๆที่ไม่ได้รับอนุญาตตามกฎหมายและกฎระเบียบของประเทศที่ผู้อ่านอาศัยอยู่

9. กฎหมายที่ใช้บังคับและเขตอำนาจศาล

ข้อกำหนดและเงื่อนไขในเว็บไซต์นี้จะถูกบังคับ และตีความตามกฎหมายไทย

10. คำถามหรือความคิดเห็นเกี่ยวกับหน้าเว็บนี้

หากท่านมีคำถามหรือมีข้อเสนอแนะใดๆ กรุณาติดต่อ
02-0007700

แชร์

พบกับเราได้ที่

 • Facebook
 • Youtube

Olympus Facebook