เงื่อนไขการรับประกัน
 

 1. สินค้าที่อยู่ภายใต้การรับประกัน จำกัดเฉพาะ สินค้าที่นำเข้าและจัดจำหน่ายโดย บริษัท โอลิมปัส (ประเทศไทย) จำกัด และซื้อผ่านตัวแทนจำหน่ายที่ได้รับการแต่งตั้งจากบริษัทฯเท่านั้น โดยมีกำหนดเวลารับประกัน 1 ปีนับแต่วันที่ซื้อสินค้า 
 2. สินค้าที่อยู่ภายใต้เงื่อนไขการรับประกัน โอลิมปัสจะทำการซ่อมแซมหรือ เปลี่ยนอะไหล่สินค้าให้โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย ทั้งนี้โอลิมปัสมีดุลยพินิจโดยเด็ดขาด ในการพิจารณาซ่อมแซม หรือเปลี่ยนอะไหล่สินค้าที่เกิดความชำรุดหรือบกพร่อง โดยพิจารณาตามความเหมาะสม
 3. ค่าใช้จ่ายอื่นใดนอกเหนือจากค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมและเปลี่ยนอะไหล่ ลูกค้าจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบด้วยตนเองทั้งสิ้น เช่น ค่าขนส่ง ค่าประกันภัย และค่าภาษีอากรต่าง ๆ เป็นต้น
 4. การรับประกันสินค้าจะไม่ครอบคลุมในกรณีดังต่อไปนี้ ถึงแม้จะยังอยู่ภายในระยะเวลาการรับประกัน  โดยลูกค้าจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซม การเปลี่ยนอะไหล่ และค่าใช้จ่ายใด ๆ ที่เกิดขึ้นด้วยตนเองทั้งสิ้น
  • 4.1 การชำรุดหรือเสียหายที่เกิดจากการใช้งานไม่ถูกวิธี  การดูแลรักษาที่ไม่เหมาะสม  การติดตั้งระบบ หรือใช้ต่อกับ อุปกรณ์อื่น ๆ ที่มีคุณสมบัติไม่ตรงตามที่ระบุไว้ในคู่มือการใช้งาน และไม่ผ่านการรับรองจากโอลิมปัส
  • 4.2 การแก้ไขหรือซ่อมแซม โดยบุคคล หรือศูนย์บริการที่ไม่ได้รับอนุญาตจากโอลิมปัส 
  • 4.3 ความเสียหายที่เกิดจากสาธารณภัย ภัยธรรมชาติ กระแสไฟฟ้าขัดข้อง การสึกหรอโดยทั่วไปตามอายุการใช้งาน อุบัติเหตุ เช่น น้ำเข้าสินค้า ตกกระแทก รอยถลอก รอยขีดข่วน การสูญหายของสินค้า หรือชิ้นส่วน เป็นต้น
  • 4.4 หมายเลขประจำเครื่องถูกแก้ไข ลบ ขีดฆ่า หรือทำลาย
  • 4.5 สินค้าที่จำหน่ายในราคาพิเศษ หรือสินค้าตัวโชว์
  • 4.6 ไม่ปรากฎหลักฐานการลงทะเบียนรับประกันสินค้าทาง http://www.olympusimaging-th.com หรือ ไม่มีบัตรรับประกันสินค้าที่สมบูรณ์มาแสดงพร้อมกับใบเสร็จแสดงการซื้อสินค้า หรือ มีร่องรอยขีดฆ่า ลบ แก้ไข หรือฉีกขาด บนบัตรรับประกันสินค้า หรือใบเสร็จ
  • 4.7 การรับประกันไม่ครอบคลุมสินค้าที่เป็น อุปกรณ์เสริม ( accessories) เช่น AC adapter สายคล้องซองใส่สินค้าสายไฟ หรือ cable หรือเป็น อุปรณ์ใช้สิ้นเปลือง  ประสิทธิภาพในการใช้งานลดลง หรือหมดอายุเนื่องจากการใช้งาน หรือเสื่อมตามอายุของสินค้า เช่น แบตเตอรี่ เป็นต้น 
 5. การรับประกันครอบครอบคลุมเฉพาะความชำรุดบกพร่องที่เกิดกับตัวสินค้าเท่านั้น ไม่รวมถึงความเสียหายจากการขาดทุน การขาดโอกาสทางด้านธุรกิจ หรือการสูญหายหรือเสียหายของข้อมูล ภาพถ่าย โปรแกรม หรือ ไฟล์ข้อมูลอื่น ๆ  

               

ข้อมูลสำคัญ!

- กรณีซื้อสินค้าที่ร่วมโปรโมชั่น ลูกค้าต้องทำการลงทะเบียนออนไลน์และต้องลงทะเบียนภายใน 2 สัปดาห์นับจากวันที่ซื้อ มิฉะนั้นจะถือว่าลูกค้าสละสิทธิ์
- รายการส่งเสริมการขายทุกรายการ สำหรับลูกค้าที่ซื้อสินค้าผ่านตัวแทนจำหน่ายที่ได้รับการแต่งตั้งจากบริษัทฯเท่านั้น
- กรุณากรอกข้อมูลที่อยู่ให้ครบถ้วน กรณีบริษัทฯทำการจัดส่งของสมนาคุณไปยังท่านและพัสดุถูกตีกลับมาเกิน 2 ครั้ง ค่าใช้จ่ายในการจัดส่งครั้งที่ 3 ลูกค้าจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบ

               สำหรับผู้ที่ลงทะเบียนเป็นครั้งแรก กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน สร้างรหัสผ่าน 6 ตัว และเตรียมรูปถ่ายของ บัตรรับประกัน และใบเสร็จ อย่างละรูป ความละเอียดไม่เเกิน 900 x 900 พิกเซล ซึ่งระบบจะให้แนบภาพถ่ายด้วย
 

 
               สำหรับผู้ที่เคยลงทะเบียนแล้ว กรุณา Login ไปที่โปรไฟล์ของท่าน แล้วเพิ่มรายการสินค้าที่หัวข้อ "My Warranty" ซึ่งจำเป็นต้องแนบรูปบัตรรับประกันและใบเสร็จเช่นกัน

 

โปรดทราบ
 

เงื่อนไขและอัตราค่าบริการของสินค้า(Service Fee & Terms and Conditions)

     บริษัท โอลิมปัส (ประเทศไทย) จำกัด ขอแจ้งการเปลี่ยนแปลงอัตราค่าบริการกล้องและอุปกรณ์ถ่ายภาพโอลิมปัส ตามตารางราคาใหม่ ซึ่งจะมีผลตั้งแต่วันที่ 22 กรกฎาคม 2562 เป็นต้นไป

อัตราค่าบริการกล้องและอุปกรณ์ถ่ายภาพโอลิมปัส

การรับประกันทั่วโลก ( Worldwide warranty )

     โอลิมปัสได้ให้การรับประกันทั่วโลก ผลิตภัณฑ์กล้องดิจิตัล ,เลนส์และอุปกร์ประกอบ มาตั้งแต่ วันที่ 1 เมษายน พ.ศ 2547 และได้ยกเลิกการรับประกันทั่วโลก ตั้งแต่ เดือนกันยายน พ.ศ 2557 โดยจะมีเพียงการรับประกันภายในประเทศเท่านั้น อย่างไรก็ตาม ผลิตภัณฑ์ที่ท่านซื้อในราคาปกติหลังจากเดือน กันยายน พ.ศ 2557 ถ้า เป็นผลิตภัณฑ์ซึ้งมีการผลิตก่อนหน้าและมีเอกสารการบัตรรับประกันทั่วโลกภายในกล่อง ท่านก็จะยังได้รับการรับประกันผลิตภัณฑ์ทั่วโลกตามปกติ 1 ปีนับจากวันที่ซื้อ

การรับประกันผลิตภัณฑ์ที่ซื้อมาจากต่างประเทศ

     บริษัท โอลิมปัส (ประเทศไทย) จำกัด ไม่รับประกัน ผลิตภัณฑ์ที่ซื้อมาจากต่างประเทศ ไม่ว่าผลิตภัณฑ์นั้นจะเกิดการชำรุดด้วยสาเหตุใดๆก็ตาม

ผลิตภัณฑ์ที่ไม่ได้ซื้อมาจากตัวแทนจำหน่ายแต่งตั้งโดยโอลิมปัส ( Gray Market Product )

     Gray Market Product หรือ สินค้าหิ้ว หมายถึง สินค้าที่บุคคลหรือร้านค้านำเข้าสินค้าจากต่างประเทศเข้ามาจำหน่ายเองหรือที่เรียกกันว่า สินค้าประกันร้าน ไม่มีประกันศูนย์

ข้อสังเกต Gray Market Product หรือ สินค้าหิ้ว

 1. สังเกตจากราคา Gray Market Product หรือ สินค้าหิ้วจะมีราคาถูกกว่าสินค้าที่ร้าน ตัวแทนจำหน่ายแต่งตั้ง
 2. การรับประกัน จะไม่มีบัตรรับประกันที่ออกโดย โอลิมปัส (ประเทศไทย) จำกัด หรือไม่มีการรับประกันศูนย์ แต่จะเป็นการรับประกันของทางร้านเอง หรือไม่มีการรับประกันสินค้าเลย
ผลและการรับประกัน ผลิตภัณฑ์ที่ไม่ได้ซื้อมาจากตัวแทนจำหน่ายแต่งตั้งโดยโอลิมปัส ( Gray Market Product )
 1. ไม่สามารถเคลมในประกันไม่ว่าจะเกิดการชำรุดของผลิตภัณฑ์จากกรณีใดๆ
 2. ไม่สามารถใช้สิทธิในการลงทะเบียนการรับประกัน หรือสิทธิในการบริการ ในประกัน
 3. ไม่สามารถลงทะเบียนในการเข้าร่วมการอบรมการใช้งานสินค้า หรือเข้าร่วมกิจกรรม หรือ Workshop ต่างกับทางโอลิมปัส
 4. ผลที่ตามมาอีกอย่างคือ อาจเกิดความยุ่งยากในการเคลมสินค้า หรือการเคลมประกัน หรือใช้ระยะเวลานานในการเคลมประกัน เพราะทางร้านต้องเคลมประกันกับตัวแทนจำหน่ายในต่างประเทศเอง

การสนับสนุน

แชร์

พบกับเราได้ที่

 • Facebook
 • Youtube

Olympus Facebook